Selecteer een pagina
Groen

Aantrekkelijke buitenruimte

Een aantrekkelijke woon-, recreatie- of werklocatie verandert mee met de behoefte van haar bewoners en gebruikers.

Onze steden en dorpen met hun oude kernen, nieuwbouwwijken, bedrijventerreinen, (recreatie)parken en infrastructuur zijn net als organismen die soms dreigen te bezwijken onder de veranderingen in de tijd. Een vitale stad is een plek die flexibel mee kan deinen op de golven van de tijd. Een plek waar het fijn is om te wonen en te werken.

Handreiking chemievrij beheren van recreatieterreinen

Vanaf 1 januari 2025 vervallen de uitzonderingsgebieden en omstandigheden voor recreatieve doeleinden van de Regeling gewasbeschermingsmiddelen. Dit betekent dat er geen chemische bestrijdingsmiddelen meer mogen worden toegepast bij het beheer van bijvoorbeeld verhardingen en beplantingen.

Overschakelen naar terreinbeheer zonder chemische bestrijdingsmiddelen is maatwerk. Deze handreiking helpt om daarin de juiste keuzes te maken. Gelukkig worden veel terreinen al beheerd zonder chemische bestrijdingsmiddelen. Het wiel hoeft daarom niet helemaal opnieuw uitgevonden te worden.

Deze handreiking met daarin ook een stappenplan bevat vragen die inzicht te geven in de eigen situatie (terrein, organisatie, mogelijkheden, wensen, planning) en de keuzes die nodig zijn om het terrein zonder chemische bestrijdingsmiddel te kunnen beheren.

Eco Consult heeft in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de handreiking opgesteld.

Handboek inrichting

De inrichting van de leefomgeving is sterk bepalend voor een langdurig aantrekkelijke leefomgeving. Heeft een boom niet voldoende ondergrondse of bovengrondse groeiruimte dan zal de boom niet gezond blijven of voor overlast gaan zorgen. Verhardingen die niet zijn afgestemd op water afvoeren of bergen en op het gewenste kwaliteitsbeeld, staan blank of zijn groen van het onkruid.

Afspraken over toe te passen materialen, maatvoering en technische inpassing zorgen voor meer eenduidigheid in het straatbeeld en werken kostenbesparend bij zowel de inrichting als het beheer.

Met een handboek of leidraad openbare ruimte (HIOR of LIOR) of een standaard programma van eisen maakt u dit duidelijk voor uzelf, collega’s, bestuurders en toeleveranciers.

Kwaliteitsgestuurd beheren

 

Dit is een resultaatgerichte manier van beheren waarbij niet wordt gestuurd op inspanningen of werkzaamheden maar op het resultaat hiervan. Het gewenste resultaat wordt vastgelegd door kwaliteitsomschrijvingen ondersteund door beelden.

De basis voor kwaliteitsgestuurd beheren ligt vast in een beleidsplan zoals een Nota of Kwaliteitsplan IBOR. Het geeft zowel op strategisch en tactisch beleidsniveau als op uitvoeringsniveau richting aan het integraal beheer van de openbare ruimte.

Met het opstellen van beleid voor integraal en kwaliteitsgestuurd beheren wordt inzicht gegeven in onder meer:

  • de huidige situatie in de gemeente
  • beleidsregels en gewenste toepassing
  • de mogelijke verbeterpunten
  • aandachtspunten bij de invoering

Uniek inzicht in groene gemeente-keukens

De nationale Entente Florale competitie voor de titel ‘groenste stad’ of ‘groenste dorp’ van Nederland was jarenlang DE competitie om als gemeente in de volle breedte te worden beoordeeld door een onafhankelijke vakjury op de inbedding van groen in alle geledingen. In opdracht van de Stichting Entente Florale Nederland zorgde Eco Consult ruim 20 jaar lang voor de intake en begeleiding van de deelnemende gemeenten en kreeg daarmee een unieke inkijk in hoe gemeenten met groen omgaan en hoe zich dat buiten manifesteert. 

Het maakte gemeenten integraal bewust van wat ze aan groene kennis en voorbeelden in huis hebben en waar ze staan ten opzichte van andere gemeenten. Het mobiliseerde veel groene energie waardoor het groen op de kaart en politiek agenda is gekomen. We delen deze kennis graag met u.

Stichting Entente Florale is per 2019 samengegaan met Stichting Operatie Steenbreek en gaat verder als Stichting Steenbreek. Zie www.operatiesteenbreek.nl voor de activiteiten onder de nieuwe stichting.

 

Vakmanschap blijft nodig

Kwaliteitsgestuurd werken vraagt nog steeds vakmanschap van de opdrachtnemer, net als bij het werken op frequentie. Immers er moet steeds worden nagedacht hoelang het vereiste beeld zonder ingrijpen standhoudt en wat het effect van een ingreep (bv. onkruid wieden) is. Kennis van de ontwikkeling van onder andere planten, onkruiden en onderhoudsmethoden is hierbij onontbeerlijk.
Opdrachtnemers vertalen de gewenste beelden naar frequenties en bewerkingspercentages. Dat vraagt vakmanschap. Opdrachtgevers kunnen dit denken in frequenties dan loslaten en beoordelen op de geleverde kwaliteit en ook dat vraagt vakmanschap!

Contact

Introductietekst voor contactformulier.

nieuwsbrief

3 + 6 =

Uw gegevens worden uitsluitend voor contact gebruikt. Wij verzenden geen nieuwsbrieven zonder uw nadrukkelijke toestemming.