Selecteer een pagina
groen

Natuurlijk van waarde

Groen in steden, dorpen en landschap zijn van enorm belangrijk voor mens, economie en natuur.

Wonen, werken recreëren. Groen levert een aantoonbare bijdrage aan de leefbaarheid van de woon- en werkomgeving. Minstens zo belangrijk is het positieve effect van groen op onze gezondheid. De ecologische waarde is in de natuur zichtbaar door vergroting van de biodiversiteit. Groen levert daarnaast een bewezen meerwaarde aan onroerend goed en draagt bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven.

Belang van groen

Het belang van groen wordt steeds meer onderkend. Groen is al lang geen decor meer maar een voorwaarde voor gezondheid en leefbaarheid, vooral in een bebouwde omgeving. In de publicatie ‘Recht op groen’ zijn de functies van groen in vier kernbegrippen ondergebracht:

De noodzaak van een gezonde bodem bij groenbehe

Groen zorgt voor leefbaarheid: prettig ontmoeten, prettig wonen, ontspannen dichtbij en verder van huis, spelen en bewegen, beleven van natuur; een groene architectuur draagt bij aan de identiteit van buurt en stad.

Groen draagt bij aan de gezondheid van mensen: herstel van stress, stimuleert tot bewegen, bevordert concentratie, vergemakkelijkt sociaal contact; het helpt bij geluidssanering en adsorbeert fijn stof, NO2 en ozon.

Groen heeft ook een functie voor de economie: het maakt een gemeente aantrekkelijk voor wonen, toerisme, recreatie en werken; een gezondere bevolking betekent minder maatschappelijke kosten; het levert meerwaarde van onroerend goed; opvang van water/retentie leidt tot besparingen op investeringen in rioolstelsels.

Groen heeft een functie voor de natuur: verhoging van de biodiversiteit en specifieke stedelijke biotopen; natuur in de directe omgeving te beleven leidt tot draagvlak voor natuurbehoud en natuurontwikkeling.

Groen is onmisbaar

 

Kortom: zowel voor de fysieke als sociale kwaliteit vormen groen en bomen een onmisbare bouwsteen. Het bouwen aan groen start door met goed doordachte plannen het groen te koesteren en daarop uit te breiden.
Eco Consult – GMM helpt u graag om uw stad of dorp groen te houden of dit uit te bouwen. Voor en met u ontwikkelen wij de groene bouwstenen op alle schaalniveaus van beleid, beheer en ontwerp in het stedelijk en landelijk gebied, buitenruimte, bomen, flora en fauna.

In een gezonde bodem

 

Onze bodem is niet alleen de plaats voor onder meer groen, bebouwing, kabels en leidingen. De bodem is ook van belang als:

 • Buffer voor water waardoor hemelwater kan worden opgevangen.
 • Vasthouden van water wat zowel in natte als droge tijden nodig is.
 • Voedingsbron voor planten en dieren zodat zij beter bestand zijn tegen stress, ziekten en plagen.
 • Leefmilieu voor bodemorganismen.

Een gezonde bodem kent een actief bodemleven van schimmels, bacteriën en andere micro-organismen. Een bodem met volop microleven is open en rul; plantenwortels kunnen ‘ademen’ en voeding opnemen. Bij een gebrek aan bodemleven slaat de bodem dicht en ontstaat er zuurstoftekort in de grond. 

Lees hier meer over een gezonde bodem.

Welzijn op groen recept

 

Mensen, maar ook planten en dieren, hebben groen nodig om te kunnen (over)leven. Uit onderzoek blijkt dat contact met de natuur zorgt voor meer geluk en minder stress. Het IVN vertaalde het wetenschappelijk onderzoek naar de gezondheidseffecten van groen naar de praktijk. Hieruit blijkt dat groen:

 • Het immuunsysteem van mensen versterkt.
 • Mensen kalmeert en daardoor zorgt voor minder stress, burn-out en depressie.
 • Stimuleert om te gaan bewegen.

Er zijn nog duizend redenen te noemen waarom groen een prominente plaats in onze directe omgeving verdient.
Artsen in onder meer gemeente Oldenzaal schrijven nu groene welzijnommetjes voor; mede dankzij de Groenvisie die wij samen met de gemeente opstelden.

Chemievrij beheer van sportvelden en recreatieterreinen

 

Green Deal ” gezond Sporten in een pesticidevrije omgeving

Om de kennis over het chemievrij beheren van sportvelden en recreatieterreinen te vergroten zijn er Green Deals afgesloten. Eco Consult is als expert bij deze Green Deals betrokken. Een brede groep koepelorganisaties uit de sportwereld sloten de Green Deal ‘Gezond sporten in een pesticidevrije omgeving’. Deze is eerste instantie gericht op het verzamelen en uitdragen van goede voorbeelden om sportvelden te beheren zonder gewasbeschermingsmiddelen.

De in Golfalliantie verenigde organisaties hebben de Green Deal ‘Doorpakken in verduurzamen golfsport’ afgesloten. Het streven is chemievrije golfbanen per 1 januari 2021, mits haalbaar en betaalbaar en mits een goede speelkwaliteit behouden blijft. Voor de recreatieterreinen geldt ook dat per 1 januari 2021 toepassen van chemische bestrijdingsmiddelen verboden is.

Is het verbod op chemische onkruidbestrijding van de baan?

Op 24 november 2020 deed het gerechtshof in Den Haag een uitspraak waarbij het verbod op toepassing van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen buiten de landbouw onderuit werd gehaald. De wettelijk onderbouwing is onvoldoende gebleken. Er was door twee brancheorganisaties van bestrijdingsmiddelenfabrikanten protest tegen het verbod uit 2016 aangetekend. De overheid gaat zo snel mogelijk de wettelijk onderbouwing aanpassen.

Wat nu te doen?

 • Blijf vasthouden aan uw huidige niet-chemische beleid in groenvoorzieningen, op verhardingen en sportvelden, de wet wordt zo snel mogelijk gerepareerd.
 • Blijf in bestekken en andere contractvormen niet-chemische bestrijding voorschrijven: “Voor de opdrachtnemers geldt dat het gebruik van toegelaten bestrijdingsmiddelen en andere stoffen zonder toelating is verboden voor de uitvoering van het onkruidbeheer op de verhardingen in XXX. In geval van constatering hiervan is de korting per geval € xxxxx,xx”.

Want

 • De uitspraak is geen vrijbrief voor een ongelimiteerd gebruik. De wettelijke voorschriften en het verplichte bewijs van vakbekwaamheid (spuitlicentie) en het bijhouden van een gewasbeschermingsmonitor blijven bestaan.
 • De waterkwaliteit van het oppervlaktewater in sloten, plassen, rivieren en meren is sinds 2016 beduidend verbeterd en voldoet steeds meer aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water, zie onderzoek. Dit is te danken aan het stoppen van het gebruik bestrijdingsmiddelenvrij op verhardingen. Dit wil toch niemand terugdraaien?
 • In feite is het opheffen van het verbod in strijd met de Kaderrichtlijn Water. Deze verbiedt namelijk het aanpassen van beheermaatregelen die tot gevolg hebben dat de waterkwaliteit verslechterd.
 • Gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is niet zonder de gezondheidsschade voor mens, dier en biodiversiteit, zie onderzoek.
 • Door het opnieuw toepassen van chemische bestrijdingsmiddelen wordt de opgebouwde bodemkwaliteit in één klap tenietgedaan en is er weer jaren herstel nodig. Dit is kapitaalvernietiging.
 • Uit uitgevoerde levenscyclus-analyses blijkt de veel grotere schade van de chemische uitvoering wanneer ook inzet van apparatuur wordt meegewogen.
 • De kosten van niet-chemische bestrijding niet substantieel hoger hoeven te zijn dan chemische bestrijding en de niet-chemische technieken werken leveren uitstekende resultaten.

Voor meer informatie neem gerust contact op met Pieter Hagemeijer via pieter.hagemeijer@ecoconsult-gmm.nl of +31(0)644 611 686

Mag spuiten weer? Chemievrij onkruidbeheer
Chemievrij onkruidbeheer; spuiten mag weer?

Contact

Introductietekst voor contactformulier.

nieuwsbrief

14 + 11 =

Uw gegevens worden uitsluitend voor contact gebruikt. Wij verzenden geen nieuwsbrieven zonder uw nadrukkelijke toestemming.