Selecteer een pagina
Groen

Beleid voor groen

Eco Consult staat garant voor eigentijds en aansprekend beleid, zorgt voor vernieuwende ideeën en houdt steeds voeling met de praktijk. We maken onderscheid in (omgevings)visies, beleidsplannen en structuurplannen.

Gemeentelijk beleid voor groen is een onmisbaar hulpmiddel als het gaat om het uitzetten van de bakens, vastleggen van wat goed is en te benoemen wat anders kan of moet. Beleid is nodig voor het verwoorden van bestuurlijke ambities en het vaststellen van de doelen. Het versterkt het samenbindend vermogen in uw organisatie zodat alle afdelingen constructief samen kunnen werken aan een breed gedragen doel of toekomstbeeld.

Onze slogan is ‘beleid maak je niet alleen’. Eco Consult neemt u veel werk uit handen, echter in ons planproces staan samen denken en doen centraal. Het gaat dan bijvoorbeeld om actieve participatie van bestuurders, ambtenaren, inwoners en ondernemers in het beleidsproces.

Visie

Groenbeleid zonder visie is als een boom zonder wortels. Visie is een vereiste. Want waar doen we het voor? Wat willen we bereiken? Wat vinden we belangrijk? In een visie legt u de basis voor al uw verdere activiteiten en plannen over dit onderwerp. Zo vormt een groenvisie ook een belangrijke bouwsteen voor het Omgevingsplan.

U kunt vertrouwen op onze brede ervaring met het in woord en beeld neerzetten van een unieke gebiedseigen individuele (groene) visie voor uw terrein. Dit doen wij bijvoorbeeld ook door het houden van interviews met sleutelfiguren of het organiseren van een interactieve workshops. Op deze manier krijgt u de visie en ambities helder die specifiek voor uw groenvoorzieningen van toepassing zijn.

Vaak wordt deze visie ‘tussen de regels door’ al wel uitgedragen, maar is deze nooit expliciet benoemd en afgestemd. En juist dat is nodig om groen of bomen krachtig voor het voetlicht te brengen en uw ambities ook daadwerkelijk te realiseren!

Beleidsplan

 

Een groenbeleidsplan of bomenbeleidsplan bouwt voort op de groenvisie of bomenvisie. In veel gevallen maken de groenvisie of bomenvisie echter integraal deel uit van het beleidsplan.

Een groenbeleidsplan of bomenbeleidsplan geeft handen en voeten aan de ambities zoals deze opgenomen zijn in de visie. Eco Consult pakt dit aan door de visie uit te werken in de vorm van diverse beleidsthema’s. Per thema formuleren wij een aantal speerpunten of beleidslijnen die de visie verder inkleuren. Iedere beleidslijn wordt kort en bondig onderbouwd en concreet vertaald naar bijvoorbeeld een uit te voeren project of activiteit. Zodoende beschikt u snel over een aantal duidelijke ‘spelregels’ om de aanleg en het onderhoud van groen en bomen verder uit te werken.

Structuurplan

 

De groenstructuur of bomenstructuur is ‘de ruimtelijke en functionele samenhang van groenvoorzieningen en bomen met elkaar en de omgeving’. Wij maken hierbij over het algemeen onderscheid tussen de hoofdgroenstructuur en de wijk- of buurtgroenstructuur. Tezamen vormen deze structuren het ‘groene raamwerk’ van een stad, dorp of buitengebied. De groenstructuur en bomenstructuur bouwen wij op door een analyse van functies, waarden en ambities. Historische groenstructuren (denk aan oude invalswegen, ingepaste landschapselementen, kerkenpaden) en flora en fauna zijn voor ons belangrijke invalshoeken. Behoud en herstel van deze structuren zijn van speciale waarde vanwege de zichtbare relatie met de historie en unieke ruimtelijke kwaliteiten.

Voorbeelden van projecten

 

Een visie, beleids- of structuurplan samengesteld door Eco Consult is leesbaar op verschillende schaalniveaus, sterk beeldend van opzet en praktisch vertaald tot op maatregelniveau. Wij maakten bijvoorbeeld:

 • Beleidsplan Groen en Water Oegstgeest
 • Groenbeleidsplan en beheerplan Reusel-De Mierden
 • Groenstructuurplan Doetinchem
 • Groen- en bomenbeleid Oldenzaal
 • Groenbeleidsplan Zwartewaterland (vanuit detachering ROVA)
 • Groenstructuurplan Renkum
 • Bomenstructuurplan Almelo
 • Groenstructuurplan Bladel
 • Groenvisie Capelle aan de IJssel
 • Groenvisie Ermelo (vanuit detachering)

Met nieuw groenbeleid klimaatproof!

 

Mede om voor haar omgevingsvisie over een groene onderlegger te beschikken, stelde gemeente Zwartewaterland een groenbeleidsplan op. Daarnaast was het bedoeld om uitgangspunten voor inrichting, beheer en bescherming van groen en bomen vast te leggen. Het leverde een toekomstgericht visie op het groen in de kernen Hasselt, Genemuiden, Zwartsluis en Kamperzeedijk op met veel aandacht voor onder meer:

 • Bescherming en ontwikkeling van het groene raamwerk.
 • Klimaatadaptatief handelen en biodiversiteit.
 • Vergroten de belevingswaarde en betrokkenheid van inwoners en bedrijven.

Het plan kwam tot stand door een uitgebreid proces van participatie waarbij input voor het plan werd opgehaald en gedeeld. Eco Consult stelde dit Groenbeleidsplan op vanuit een detacheringsopdracht voor ROVA. Het was een prachtige co-creatie tussen gemeente, beheerpartner en onze experts.

Marieke Teunissen  en Rick Lieverse vertellen u graag wat wij voor u kunnen betekenen.

Contact

Introductietekst voor contactformulier.

nieuwsbrief

15 + 12 =

Uw gegevens worden uitsluitend voor contact gebruikt. Wij verzenden geen nieuwsbrieven zonder uw nadrukkelijke toestemming.