Selecteer een pagina
Groen

Groen in Beheer

Beheer is een breed taakveld. Het kan variëren van abstract (beheervisie) tot concreet (werkplan) en alles wat hier tussenin zit. Groenbeheer omvat verschillende aspecten: traditioneel beheer, ecologisch beheer, duurzaam beheer, onkruid, spelen, bermen, parken, begraafplaatsen, openbaar groen, openbare ruimte, volkstuincomplexen, campings, recreatieterreinen enz.

Kortom beheren van groen is een afwisselend en boeiend vakgebied.

Ondanks dat groenbeheer over veel verschillende aspecten kan gaan, is het van belang om steeds het geheel en de samenhang in beeld te houden. Of het nu gaat om het opstellen van een onderhoudsbestek, het doorrekenen van het onderhoud, het opstellen van een meerjarenplanning of het vastleggen van de algehele beheerstrategie. Steeds is de vraag in het achterhoofd: is het wel praktisch uitvoerbaar? Strookt dit wel met onze visie? Alleen dan ontstaat de gewenste samenhang in het beheer op alle niveaus zodat de gestelde doelen op een soepele en efficiënte wijze bereikt worden

Wij, de adviseurs en specialisten van Eco Consult, verstaan het beheervak als geen ander en zijn goed in het leggen van verbindingen tussen enerzijds visie & beleid en anderzijds de praktijk van de uitvoering. Zo ontstaan praktische en doelgerichte producten die tegelijkertijd de hogere ambities niet uit het oog verliezen. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van een beheerplan, werkplan, alternatieve beheerscenario’s of onderhoudsbestekken.

Beheerplan

Een beheerplan heeft in eerste instantie tot doel om aan te geven hoe (groen)voorzieningen langdurig in stand gehouden kunnen worden. Streef- en eindbeelden, de wijze van uitvoering, kosten en planning zijn dan belangrijke planonderdelen.

Een beheerplan kan ook worden gebruikt om de visie en doelen te formuleren, een (nieuwe) strategie te bepalen en alternatieve scenario’s te onderzoeken.

Eco Consult geeft de voorkeur aan deze bredere benadering aangezien juist dan de samenhang tussen beleid/visie enerzijds en de uitvoering anderzijds het beste gewaarborgd is.

Onze beheerplannen zijn altijd op maat en flexibel ingericht, met de voor u actuele thema’s en uitgewerkt met praktische instrumenten (bijvoorbeeld beslisbomen) voor de dagelijkse uitvoering. Een beheerplan kan ook uitstekend in modules worden opgebouwd.

Werk- of onderhoudsplan

Het werk- of onderhoudsplan is de vertaling van een beheerplan naar de concrete jaar- of meerjarenplanning en de bijbehorende werkmethoden, inzet van mensen, machines en materialen.

Aan de hand van een ‘arbeidsfilm’ kunnen ook de arbeidsbehoefte en -aanbod of het bijbehorend budget en benodigde kosten op elkaar worden afgestemd. Een dergelijk plan wordt meestal jaarlijks bijgesteld aan de hand van de bereikte resultaten of tussentijdse ontwikkelingen.

Als de werkzaamheden uit- (of in-) besteed worden, vormt het werkplan tevens het vertrekpunt voor het opstellen van het onderhoudsbestek.

Eco Consult maakt werk- en onderhoudsplannen vanuit beheerplannen, bestekken of de dagelijkse praktijk zodat ze zo goed mogelijk aansluiten op aanwezige visies of beschikbare middelen. We beschikken over een uitgebreide database met werkpakketten en normen die als basis kunnen dienen voor een werk- of onderhoudsplan op maat.

Beheerscenario’s

Alternatieve scenario’s voor het beheer van (een deel van) de openbare ruimte worden over het algemeen opgesteld in het kader van (nieuw) beleid. Met behulp van scenario’s worden de diverse mogelijkheden met elkaar vergeleken om tot een strategie te komen. Niet zelden worden diverse mogelijke scenario’s voorgelegd aan het gemeentebestuur of bewoners om een definitieve keuze te maken.

Ook krimpende budgetten kunnen een aanleiding zijn om mogelijke scenario’s naast elkaar te zetten om vervolgens een evenwichtige en onderbouwde keuze te (laten) maken.

Eco Consult heeft veel ervaring met de voorbereiding, uitwerking en begeleiding van dit soort processen. Afhankelijk van uw mogelijkheden en vraag werken wij met de specifieke gemeentelijke kengetallen of putten wij hiervoor uit onze eigen databank.

Door middel van deze aanpak geven wij antwoord op vragen als:

 • Wat levert het op of kost het ons als wij ons groenareaal ecologisch gaan beheren?
 • Hoeveel besparen we op het beheerbudget op korte en lange termijn als CROW-niveau C geldt als ondergrens?
 • Welke mogelijkheden zijn er om 150.000 euro te bezuinigen op het onderhoud?

Welke terugverdientermijn is van toepassing als wij 10% van de beplantingen omvormen naar gazons en wat zijn de effecten ervan op klimaat, biodiversiteit en beleving?

Onderhoudsbestek

Het onderhoudsbestek is de meest gebruikte contractvorm om de benodigde uitvoeringsmaatregelen uit te besteden aan derden. Ook kan het prima gebruikt worden om ‘aan te besteden’ aan de eigen interne organisatie. Bestekken zijn er in alle maten en vormen: het onderhoudsbeeldbestek, frequentiebestek of het experimentele effectbestek.

Eco Consult is een uitstekende partner als het gaat om advisering over (onderhouds)bestekken. Wij kunnen u ontzorgen door het gehele bestek op te stellen, maar ook kunt u een bestaand bestek aan ons voorleggen voor aanscherping of verbetering van de besteksomschrijvingen of te hanteren voorwaarden dan wel gericht advies over geschikte EMVI-criteria. Aanvullend kunnen wij ook zorgen voor besteksramingen of begeleiding van het proces van aanbesteding.

Onkruidbeheer

Eco Consult is dé specialist in onkruidbeheer in de openbare ruimte. Al meer dan 25 jaar adviseren wij in zowel Nederland als Vlaanderen gemeenten, provincies, waterschappen en aannemers bij het:

 • Kiezen van de meest geschikte werkmethoden.
 • Opstellen van bestekken voor onkruidbeheer.
 • Uitvoeren van besteks- of beleidsschouwen.
 • Monitoren van de netheidsgraad van de openbare ruimte.

Chemievrij beheer

Veel terreinbeheerders hebben de afgelopen jaren de overstap naar chemievrij beheer van hun terreinen (verhardingen, groenvoorzieningen of sportvelden) gemaakt. Eco Consult begeleidde veel organisaties hierbij door het opstellen van een omschakelplan, advisering, training of certificering. Chemische gewasbeschermingsmiddelen zijn in de openbare ruimte niet meer toegelaten. Er is een scala een chemievrije bestrijdingsmethoden beschikbaar. Zet u voor uw terrein al de meest duurzame, efficiënte en effectieve methode in?

Wat kan Eco Consult voor u hierin betekenen:

 • Voorlichting en advisering over actuele kennis van wat toegelaten en mogelijk is.
 • Interviews of gesprekken met beheerders en andere betrokkenen om de huidige werkwijze in beeld te brengen.
 • Quick scan naar het huidige resultaat (beeld buiten).
 • Inventarisatie van knelpunten en -locaties en het doen van voorstellen om deze op te lossen.
 • Workshop waarin de resultaten van interviews, quick scan en inventarisatie worden teruggekoppeld.
 • Advies voor de aanpak ten behoeve besluitvorming.

Door het betrekken van de medewerkers bij het analyseren en onderzoeken van de huidige situatie ontstaat er draagvlak en kunnen praktijkervaringen gelijktijdig worden geïntegreerd. Elkaars kennis – uw terreinkennis en de kennis van duurzame methoden van Eco Consult – worden zo optimaal benut.

Bent u benieuwd of er in uw situatie financieel, organisatorisch, kwalitatief of milieutechnisch voordeel te behalen is bij het beheer van de openbare ruimte? Eco Consult maakt voor u graag de balans op.

Schoon water-projecten

Eco Consult is al vele jaren als expert betrokken bij verschillende provinciale ‘Schoonwater projecten’. In het eerste project ging het om samen kennis te ontwikkelen en voorbeelden te delen over chemievrij beheer van verhardingen en groen.

Nu ligt het accent op het beheren van sportvelden, golfbanen en recreatieterreinen. Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in deze sector eindigt per 1 januari 2020.

Bij een chemievrij beheer van ligt de focus niet op de planten die moeten worden bestreden maar op het bevorderen van groei en gezondheid van de gewenste grassoorten en de bijbehorende voedingsbodem. Diverse gemeenten in Noord-Brabant, Drenthe en Overijssel testen het in een schoon water-project uit en bewijzen dat het kan.

Eind 2018 – na geen gemakkelijk groeiseizoen – gaven de Drentse en Overijsselse deelnemers aan:

 • Het is prettig dat er iemand met verstand van zaken meekijkt.
 • Na een jaar liggen de proefvelden er zeker zo mooi bij als de andere velden.
 • Na de droge zomer zijn de velden sneller bijgetrokken.

De bedrijven en clubs zijn er klaar voor en bundelen graag hun kennis om het uit te dragen!!

Voor meer informatie neemt u contact op met Marieke Teunissen of Pieter Hagemeijer.

Onkruidbeheer en metingen in Vlaanderen

Via intercommunale Infrax (thans Fluvius) hebben we tussen 2015 en 2018 voor 10 Vlaams-Limburgse gemeenten (Genk, Hamont-Achel, Neerpelt, Overpelt, As, Zutendaal, Beringen, Lommel, Gingelom, Hechtel-Eksel en Tongeren) onkruidmonitoringen uitgevoerd. Dit als controle van de aannemer die het onkruidbeheer op niet-chemische wijze in deze gemeenten uitvoerde. We maten hiervoor maandelijks met een efficiënte, specifiek voor deze opdracht ontwikkelde methode de onkruidgroei op de openbare verhardingen.

Met de resultaten is de aannemer, voor zover dit nodig bleek begeleid, in zijn werk zodat de kwaliteit kon worden verbeterd. De gemeenten merken dat hiermee meer grip op de kwaliteit is verkregen.

In 2019 is een vergelijkbaar project voor intercommunale Interleuven gestart. Hieraan doet een vijftal gemeenten mee. (Diest, Herent, Haacht, Kortenberg, Bertem)

Overige projecten in Vlaanderen:

 • Individuele gemeenten ondersteunen bij kwaliteitsgestuurd beheren. Bijvoorbeeld door het opstellen van beeldbestekken.
 • Zwerfafvalmetingen uit voor zo’n 16 gemeenten en de Vlaamse overheid.
 • Presentatie op het jaarcongres van het Centrum Duurzaam Bouwen in Vlaanderen.
 • Presentaties voor studiedag duurzaam sportveldenbeheer in Laakdal (samen met provincie Vlaams Limburg, de Vlaamse Milieumaatschappij en het Centrum Duurzaam Groen).
 • Presentatie op studiedagen voor omschakelingen van gemeenten naar niet-chemisch beheer in Beringen en in Zwevegem.
 • Wij werken in voorkomende gevallen samen met LABOControl.

Meer informatie kunt u opvragen bij Harte Hartlief.

Contact

Introductietekst voor contactformulier.

nieuwsbrief

4 + 3 =

Uw gegevens worden uitsluitend voor contact gebruikt. Wij verzenden geen nieuwsbrieven zonder uw nadrukkelijke toestemming.