Selecteer een pagina
Monitoring

Meten, schouwen en monitoren voor BEHEER en ONDERHOUD

Meten is weten en helpt bij de kostenbepaling voor beheer en onderhoud!

Sinds de afgelopen decennia de onderhoudskwaliteit van voorzieningen in de openbare ruimte is gedefinieerd en meetbaar gemaakt, kunnen we deze nu voorschrijven, toetsen en vergelijken. Deze standaardisatie is een aanwinst voor de sector. De toepassing vraagt echter om maatwerk.
.

Door te meten, schouwen of monitoren hebben wij ervaren dat met de juiste kwaliteitsomschrijvingen, een bijpassende aanbesteding, adequaat toezicht en monitoring de onderhoudskwaliteit van de openbare ruimte sterk kan worden verbeterd en dat dit kosten kan besparen. Welke kwaliteit streeft u na? Hoe legt u dat vast? Wat en hoe meet u om te controleren of het resultaat wordt bereikt?

Onze diensten

Maak eens een afspraak voor een vrijblijvend gesprek en ontdek zelf wat in uw situatie nodig is voor een beter resultaat:

 • Besteksmeting.
 • Beleidsschouw (integraal of thematisch).
 • Monitoring van campagnes voor zoals zwerfafval.

Besteksschouw

Voor het verrekenen van de besteksposten van een beeldbestek is een besteksmeting nodig. Deze geeft weer of de opdrachtnemer voldoet aan de in het bestek afgesproken kwaliteitsniveaus en of hij zijn werk betaald kan krijgen. Bij RAW-bestekken volgt een besteksmeting meestal de CROW-meet- en verrekensystematiek.
Eco Consult voert bestekmetingen uit die zowel voor de opdrachtgever als opdrachtnemer waarde hebben en geeft daarmee echt antwoord op vragen als:

 • Voldoet de aannemer aan de bestekeisen?
 • Voldoet het totaalbeeld aan de afgesproken kwaliteit?
 • Op welke locaties is op korte termijn weer een ingreep nodig?

Integrale beleidsschouw of themaschouw

Met een integrale beleidsschouw wordt in 1 rondgang organisatiebreed en voor alle doelgroepen de relevante beleids- en beheerinformatie gegenereerd.
Met de resultaten van een beleidsschouw worden zowel bestuurders, beleidsmedewerkers, de beheerverantwoordelijke en/of de uitvoerders naar wens bediend. Daarnaast brengt deze schouw zorgvuldig in beeld

 • In hoeverre de grenzen van de kwaliteitsniveaus zijn genaderd.
 • Hoe de kwaliteiten tussen de verschillende deelgebieden zich verhouden.
 • Hoe de verschillende kwaliteitsaspecten zich door de jaren ontwikkelen.

U houdt adequaat een vinger aan de pols, stuurt inzichtelijk uw werkprocessen aan, bewaakt de beeldkwaliteit en informeert het management, het bestuur en de bewoners. We presenteren desgewenst de resultaten op verschillende niveaus en voorzien deze van een vakkundige en praktische toelichting.

Sacha Roering informeert u graag over onze mogelijkheden.

(Landelijke campagne) zwerfafvalmonitor

Doel van deze landelijke metingen is om objectieve gegevens te verzamelen over de zwerfafvalsituatie in Nederland als totaal en de belangrijkste gebiedstypen (denk aan winkelcentra, woonwijken, recreatiegebieden etc.). Analyse van deze gegevens maakt het voor de Rijksoverheid mogelijk om de effectiviteit van het beleid in beeld te brengen en trends te signaleren.

Sacha Roering informeert u graag over onze mogelijkheden.

Waar meten we zoal?

Met voor elke opdracht speciaal geïnstrueerde medewerkers voeren wij jaarlijks voor diverse overheden en bedrijven metingen, schouwen en monitoringen uit. Voorbeelden zijn:

 • Begeleiding van gemeenten in Nederland en Vlaanderen inclusief hun aannemers bij het kwaliteitsgestuurd en chemievrij onkruidbeheer op verhardingen. Eco Consult meet de kwaliteit (o.a. via besteksmetingen) en stuurt met de uitkomsten zowel de opdrachtgevers als de opdrachtnemers (bedrijven) bij.
 • Landelijke monitoring zwerfafval voor Rijkswaterstaat. Eco Consult meet sinds 2013 jaarrond ruim 1.000 meetlocaties verspreid door heel Nederland.
 • Monitoring van diverse campagnes in opdracht van Nederland Schoon. Bijvoorbeeld het in beeld brengen van de verzorgingsgraad van alle verzorgingsplaatsen langs snelwegen, nieuwe type afvalbakken en de effecten van ‘flesjes in de bak’-campagne.
 • Zwerfafval fractietellingen in opdracht van het Vlaamse Gewest. In 30 gemeenten meten we op ruim 600 meetlocaties welke typen zwerfvuil er voorkomen.
 • Jaarlijkse integrale of thematische beleidsmonitoringen in de openbare ruimte voor tientallen gemeenten en hun opdrachtnemers in Nederland en Vlaanderen voor een update van de onderhoudskwaliteit en bijbehorende toelichting.

Monitoringsprojecten afgelopen 5 jaar in Nederland door Eco Consult GMM.

De uitgangssituatie bepaalt uw kansen

Bij het kwaliteitsgestuurd beheren is het voor de uitvoerende partij van belang om over gegevens van de uitgangsituatie te beschikken. Wordt of moet worden gewerkt vanuit een achterstandsituatie of ligt het gewenste niveau er al en hoeft dit alleen in stand te worden gehouden?

De uitgangssituatie is sterk bepalend voor de prijs. Laat dit tijdens de aanbesteding vooral duidelijk worden. Maak dus voordat u start met de uitvoering van een beeldbestek een nulmeting zodat duidelijk wordt waar u aan begint of op kunt worden afgerekend. Belangrijk is dat de nulmeting wordt uitgevoerd passend bij de methode die zal worden gehanteerd voor het toezicht houden waardoor vergelijkingen mogelijk zijn.

Campagne Nederland Schoon MONITORING 2018

Onze inspecteurs monitoren in de deelnemende gemeenten de voortgang op twee manieren: ze beoordelen het straatbeeld én de afvalstromen. In elke gemeente tellen ze op zo’n 50 plekken wekelijks het zwerfafval en het aantal plastic flesjes. En ze onderzoeken wat reinigingsdiensten ophalen van de straat en uit afvalbakken. Ook daarbij tellen ze de flesjes. Vóór de campagne vond een nulmeting plaats, zodat alle gegevens van de periode erna goed vergeleken kunnen worden. Lees meer op de campagne op de website van Nederland Schoon.

Verlenging project landelijke monitoring zwerfafval

Eco Consult steekt al meer dan 5 jaar de peilstok in het zwerfafval in Nederland. Onze ervaren inspecteurs voeren de ‘landelijke meting van schoonheidsbeelden en samenstelling van zwerfafval’ uit voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat / Rijkswaterstaat). We brengen meerdere malen per jaar op ruim 1.000 meetlocaties verspreid door het hele land de zwerfafvalsituatie in beeld. Het doel van deze langjarige monitoring is om een objectief beeld te verwerven van de ontwikkeling van de zwerfafvalsituatie (wordt Nederland schoner?) en inzicht te krijgen in factoren die van invloed kunnen zijn.

Zwerfafval, het kan nog altijd minder, met meer subsidie!

Wist u dat voor veel activiteiten jaarlijks subsidie beschikbaar is om u te ondersteunen? Denk dan bijvoorbeeld aan:

 • Opstellen van een beheerkwaliteitsplan.
 • Overschakelen naar beeldgericht beheer.
 • Schouwen van resultaten en doen van verbetervoorstellen.
 • Uitvoeren benchmark.
 • Opstellen plaatsings– of optimalisatieplan afvalbakken.
 • Aanpassen inrichting openbare ruimte om zwerfafval te voorkomen.
 • Betrekken van bewoners, scholen of andere maatschappelijke partijen.
 • Workshops, voorlichting en trainingen.

Als gemeente kunt u subsidie aanvragen voor uw extra aanpak om uw gemeente (nog) schoner te maken. Doet u mee? Denk hierbij aan activiteiten als slimmer beheren, preventie door andere inrichting of inschakelen van bewoners. Wij helpen u graag bij het opstellen van een plan van aanpak en/of uitvoering van de activiteiten.

Contact

Introductietekst voor contactformulier.

nieuwsbrief

8 + 5 =

Uw gegevens worden uitsluitend voor contact gebruikt. Wij verzenden geen nieuwsbrieven zonder uw nadrukkelijke toestemming.