Selecteer een pagina
Ecologie, flora en fauna

Biodiversiteit is de basis van ons bestaan

Zonder planten wordt de bodem niet vastgehouden, CO2 niet vastgelegd en hebben wij geen eten. Zonder insecten en andere dieren kunnen planten zich niet voortplanten. Aandacht voor natuur en ecologisch beheer is voor ons daarom vanzelfsprekend.

Natuurlijk beheer aan de hand van onze praktische handvatten en op juridisch correcte wijze levert betaalbare biodiversiteit op! Wij laten u graag meer van onze natuurinclusieve werkwijze zien.

De Gedragscode soortbescherming gemeenten van Stadswerk is goedgekeurd. Eco Consult werkte daar samen met IPC Groene Ruimte en een uitgebreide klankbordgroep intensief aan mee. Lees meer onderaan deze pagina.

Lokaal natuurbeleid

Natuur is nuttig, mooi en belangrijk. Natuur vraagt ook ruimte en die is op veel plekken schaars. Welke belangenafwegingen zijn er nodig om natuur die plek te geven die het waard is?
De basis is daarom weten welke soorten planten en dieren er in het gebied leven en welke mogelijkheden voor flora en fauna er zijn. Daarmee zijn kansen en uitdagingen voor natuur in het samenspel met andere functies in kaart te brengen en praktisch te vertalen. Heeft u al bouwstenen voor natuurbeleid in uw beleidsplannen of omgevingsvisie opgenomen? Wij kunnen u onder meer ondersteunen bij en adviseren over:

 • Natuurbeleidsplan, zelfstandig of als deelplan.
 • Biodiversiteitskansenkaarten en groene-blauwestructuurkaarten.
 • Beleidsregels en beheermaatregelen voor extra biodiversiteit. 
 • Waarderings- of puntensystemen en voorwaarden voor natuur-inclusief bouwen.

Ecologisch groenbeheer

 

Groenvoorzieningen en dan vooral bossen, bosplantsoenen, landschappelijke beplantingen, grasvelden, bermen en waterpartijen lenen zich heel vaak ook voor een meer natuurlijk beheer gebaseerd op ecologische principes. Zo ontstaan er in het groen meer locaties waar planten zich redelijk natuurlijk kunnen ontwikkelen, dieren hun voedsel en een verblijfplaats vinden.

Ecologisch groenbeheer is ook een beheervorm die vraagt om een planmatig aanpak om het effectief en efficiënt te kunnen doen. Eco Consult beschikt over een degelijk basis en pragmatische insteek voor:

 • Invoering ecologisch groen of bermbeheer.
 • Uitwerking van streef- of eindbeelden of ecologische doelen.
 • Beheerkosten en doorrekening scenario’s.
 • Opstellen ecologisch groen- of bermbeheerplan.

Natuuronderzoeken

 

Voordat er een activiteit of ingreep plaatsvindt is het nodig (verplicht vanuit de natuurwetgeving zoals opgenomen in de  Omgevingswet) om te onderzoeken of aanwezige flora en fauna er nadelig door zullen worden beïnvloed.

 • Met een verkennend onderzoek (quick scan) heeft u snel in beeld wat er aanwezig is of zou kunnen zijn, wat noodzakelijke vervolgstappen zijn of waar kansen liggen.
 • Om nauwkeurig in beeld te krijgen waar bepaalde flora en fauna verblijven en wat de functie van het gebied voor soorten is, kan een meer uitgebreid of verdiepend onderzoek (nader onderzoek) nodig zijn. Hierbij volgen wij diverse protocollen.
 • En soms is een gezamenlijk terreinbezoek het meest efficiënt om u te kunnen adviseren over praktische maatregelen.

Implementatie natuurwetgeving

 

De natuurwetgeving zoals uitgewerkt in de Omgevingswet (voorheen Wet natuurbescherming en daarvoor Flora- en faunawet) geldt altijd en voor iedereen. Om toch te kunnen werken is het soms nodig om een omgevingsvergunning aan te vragen of om volgens een gedragscode of soortenmanagementplan (gebiedsgerichte vergunning) te werken.

Eco Consult werkt al vele jaren mee aan de totstandkoming en invoering van de gedragscode soortenbeschemring voor gemeenten van Koninkelijke Vereniging Stadswerk Nederland.

Wij kunnen u dan ook uitstekend ondersteunen bij het invoeren van deze gedragscodes in uw organisatie door:

 • Het meedenken en of uitvoeren van de invoering van een gedragscode (implementatie).
 • Koppelen van de gedragscode aan uw lokale soortenbeleid (invullen leidraad).
 • Opstellen van het ecologisch werkprotocol (voorheen Plan van aanpak) als verplicht onderdeel van de gedragscode.

Stadswerk/VHG gedragscodes gemeenten

 

Planten en dieren zijn om allerlei redenen belangrijk voor ons als mensen. Voor beschermde planten en dieren gelden spelregels hoe daar mee om te gaan bij werkzaamheden. Door altijd zorgvuldig te handelen en schade of nadelige effecten aan soorten te voorkomen wordt niet alleen gewerkt volgens de wet, maar kan ook de biodiversiteit een boost krijgen.

De nieuwe gedragscode inclusief het handboek soortbeschemring van Stadswerk, is daarbij een praktisch instrument om dit ook aantoonbaar te maken en te onderbouwen. Eco Consult stelde samen experts van IPC Groene Ruimte deze gedragscode, inclusief het handboek, en haar voorgangers voor Vereniging Stadswerk en Branchevereniging VHG op.

Om deze door de minister goedgekeurde gedragscode te kunnen gebruiken is het nodig om per project of activiteit het ecologisch werkprotocol uit te werken en om toepassing van de gedragscode als ‘beleid’ vast te stellen.

Eco Consult kan u helpen bij het invoeren van de gedragscode in uw organisatie, het opstellen van ecologische werkprotocollen of lokale natuurbeleid. Ook het uitvoeren van flora- en faunaonderzoeken kunnen wij voor u uitvoeren.

Ecologie, flora en fauna, onze adviseur Marieke Teunissen vertelt u er graag meer over

Gedragscode gemeenten Stadswerk Wet natuurbescherming, hoe aantoonbaar zorgvuldig handelen

Contact

Introductietekst voor contactformulier.

nieuwsbrief

2 + 9 =

Uw gegevens worden uitsluitend voor contact gebruikt. Wij verzenden geen nieuwsbrieven zonder uw nadrukkelijke toestemming.