Selecteer een pagina
Management

Management van omgevingskwaliteit /
IBOR 2.0

Mensen meenemen is het halve werk.

Integraal beheer van de openbare ruimte is een goed instrument om grip op beheer en onderhoud van die ruimte te krijgen en daarop te sturen. Vaak is dat niet voldoende en is het nodig om ook grip op inrichting en gebruik van de openbare ruimte te krijgen.

U krijgt grip op omgevingskwaliteit door:

 • De rol van de gebruiker structureel mee te nemen in ontwerp en beheer
 • De openbare ruimte echt integraal te beheren (incl. handhaving)
 • Te beginnen met het vaststellen van kwaliteitscriteria
 • En de basis op orde te brengen met beheerkaart met bijbehorende maatregelen

 

Met straatkunst het verschil maken in de openbare ruimte
Een stenige omgeving levendig gemaakt ….

Straatkunst in de openbare ruimte is een nog weinig gebruikt middel om min of meer anonieme plekken op een laagdrempelige wijze een eigen karakter en prettige sfeer te geven.

Dit al aansprekende voorbeeld is in onze ogen nog verder te verbeteren en versterken. Er zou kritisch gekeken kunnen worden naar het al of niet toepassen van anti-parkeerpalen: misschien zijn deze nu helemaal niet nodig omdat men niet meer geneigd is om hier te parkeren?

Nog leuker zou het zijn om met een groene inrichting aan te sluiten op de straatkunst. De anti-parkeerpalen voor een deel vervangen door een haag – bijvoorbeeld – geeft al een hele andere indruk.’

Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR)

Dit is een proces om te komen tot een integrale inrichting en beheer van de openbare ruimte dat wordt gekenmerkt doordat de werkzaamheden voor alle onderdelen (groen, grijs en blauw) op elkaar zijn afgestemd.

Door integraal in te richten en te beheren (IBOR) kunnen zowel de beheerders als het bestuur gerichter sturen op de kwaliteit van de woonomgeving en hierover beter communiceren met inwoners.

IBOR is ook een middel om inwoners, bedrijven en instellingen de mogelijkheid te geven om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de leefbaarheid van de eigen woon- of werkomgeving. IBOR dient in zo’n geval als opmaat of invulling van overheidsparticipatie of burgerparticipatie. Het sluit daarmee goed aan op de werkwijze uit de Omgevingswet.

Het doorlopen van een IBOR-proces vraagt om een expertise op het gebied van de openbare ruimte, niet alleen ten aanzien van beleid, regelgeving of ontwerp, maar ook van aanleg, beheer, onderhoud, meten, monitoren en trainen. Wij kunnen u daarbij van a tot z ondersteunen.

IBORinstrumenten

 

Om IBOR gestructureerd in te voeren en structureel uit te voeren zijn in onze ogen verschillende instrumenten nodig waarin de visie, uitgangspunten, randvoorwaarden, werkwijzen, en consequenties zijn vastgelegd. Denk daarbij aan:

 • Beleidsplan IBOR of een kwaliteitsplan openbare ruimte.
 • Kwaliteitscatalogus met kwaliteitscriteria.
 • Kaart met functionele eenheden.
 • Kwaliteitsprofielen met zoneringen.
 • Integraal onderhouds(beeld)bestek.
 • Handleiding meetmethodiek en bewonersbetrokkenheid.
 • Handleiding voor houden van toezicht en monitoring.

In het IBOR-proces is een aantal fasen te onderscheiden. Elke fase bestaat uit één of meerdere activiteiten en levert concrete resultaten waarover besloten kan worden (go/no go).

Kwaliteitscatalogus beheer 

 

Bij kwaliteitsgestuurd beheer van de openbare ruimte worden op basis van kwaliteitsbeschrijvingen de resultaten en budgetten bepaald én bewaakt. De kwaliteit van beheer en onderhoud ligt hierbij vast in (beschrijvingen en) beelden.

Beeldkwaliteit is gemakkelijk objectief en ook door niet-vakdeskundige personen te beoordelen. De resultaten van beheer- en onderhoudswerkzaamheden worden beoordeeld, niet of de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Een ‘Catalogus Beheer en onderhoud’ is één van de concreet uitgewerkte instrumenten om kwaliteitsgestuurd werken in de praktijk te kunnen toepassen.

Belangrijk is om naast de beschrijving of afbeeldingen van de kwaliteit ook meetbare criteria in de catalogus op te nemen. De uitvoering van werkzaamheden wordt daarmee ook voor contracten en bestekken beter te volgen en bij te sturen.

Eco Consult maakt kwaliteitscatalogi op maat voor uw werksituatie voor de gehele openbare ruimte of een deelaspect ervan. Indien gewenst kunnen hierin de beeldmeetlatten uit de ‘Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte’ van CROW worden opgenomen.

Instrumentarium bewonerstevredenheid 

 

Het onderhoudsbeeldbestek is al enige tijd een bekend begrip bij gemeente Oss en haar partner in onderhoud IBN. De wens is om nu ook bewonerstevredenheid mee te laten wegen bij de uitvoering van het onderhoud. Dit betekent dat het onderhoudsbeeldbestek is aangevuld met bewonerstevredenheidsaspecten en is omgedoopt tot een effectbestek.

Maar wat is bewonerstevredenheid nu eigenlijk precies? En hoe kan een gemeente of aannemer hierop sturen? Duidelijk is al wel dat een hoge (of lage) ‘feitelijke’ onderhoudskwaliteit van de openbare ruimte niet persé gelijk hoeft te staan aan een hoge (of lage) bewonerstevredenheid. Om een goed beeld te krijgen van de bepalende factoren voor bewonerstevredenheid en in hoeverre dit door de activiteiten van IBN is te beïnvloeden voeren wij een onderzoek uit wat de meest bepalende factoren voor bewonerstevredenheid is.

Eco Consult voert dit onderzoek uit vanuit haar partnerbedrijf Instituut voor Omgevingskwaliteit.

Instituut voor omgevingskwaliteit

Kijk ook eens op de website van het Instituut voor Omgevingskwaliteit waar wij als Eco Consult samenwerken met de Kernel Groep en het Beccaria Instituut. Met mede vanuit de omgevingspsychologie en handhaving ontstane management-instrumenten krijgt u zeker een frisse kijk op omgevingskwaliteit.

De basis op orde

 

Bij openbare of publieke ruimte denken we vaak aan onze wegen en straten. Deze komt ook voor op sportparken, volkstuincomplexen en recreatieterreinen. De beheerder is dan geen gemeente maar een vereniging, bestuur of eigenaar. Grip op de kwaliteit van deze openbare delen van semi-openbare terreinen kent dezelfde componenten. De Een vereniging van volkstuinbeheerders (AVVN) hielpen wij daarbij met onder meer het uitwerken van de beheerkaarten en visies op het gewenste beheer. D en de gebruikers zitten er letterlijk er bovenop en helpen bij de finetuning ervan.

Contact

Introductietekst voor contactformulier.

nieuwsbrief

7 + 1 =

Uw gegevens worden uitsluitend voor contact gebruikt. Wij verzenden geen nieuwsbrieven zonder uw nadrukkelijke toestemming.